"You are the best of peoples ever raised up for mankind: you enjoing what is right, Forbidding what is wrong, And believing in God.
User login  
Home                      
About Us
Africa
Diinta
World News
Middle East
 Somali News
Contact us
 Sports
Related Links
TafsiirkaQuraanka 
 Siiradii Nabiga(SAW)          
Taariikhdii Saxabada
Muxaadaro           
 
Islamic Links
 
Arabic Links
 
Eglish Links
 
 
 
 
 
 
 
 

Tafsiirka Quraanka Kariimka
Fadiilatu Sh. Cumar Faaruuq 

Suurad
Aayadaha
 
Suurad
Aayadaha
Al_Faatixah Al-Faatixah  
Al_Baqarah Aayadaha 1 -- 25 ||(26 -- 43) || 44 -- 59
60 -- 74 || 75 -- 91 || 92 -- 105|| 106 -- 123
124 -- 141|| 142 -- 157 || 158 -- 176
177 -- 188 || 189 -- 202 || 203 -- 218
219 -- 232 || 233 -- 242 || 243 -- 252
253 -- 262 || 263 -- 271 || 272 -- 282
Al-baqarah 283 -- Aali-cimraan 14
  Al_Furqaan Aayadaha 1 -- 20 || 21 -- 52 || 53 -- 77
Ash_Shucaraa 1 -- 51 || 52 -- 110 || 111 -- 180 || 181 -- 227
An_Namal 1-- 26 || 27-- 55 || 56 -- 81 || 82--Al-Qasas 11
Al_Qasas 12 -- 28 || 29 -- 50 || 51 -- 75 || 76 -- 88
Al_Cankabuut Aayadaha 1 -- 25 || 26 -- 45 || 46 -- 69
AL-Ruum 1 -- 30 || 31 -- 53 || 54 -- Luqmaan 21
Luqmaan Luqmaan 22 -- As-Sajdah 10
Aali_Cimraan Aayadaha 15 -- 32 || 33 -- 51 || 52 -- 74
75 --92 ||93 --112 ||113 --132 ||133 --152
153 -- 170 || 171 -- 185 || 186 -- 200
  As_Sajdah Aayadaha 11 -- 30
Al_Axzaab Aayadaha 1 -- 17|| 18 -- 30 || 31 -- 50
51 -- 59 || 60 -- Saba' 9
An_Nissa Aayadaha 1 -- 11 ||12 -- 23 || 24 -- 35
36 -- 57 || 58 -- 73 || 74 -- 87 || 88 -- 99
100 -- 113 || 114 -- 134 || 135 -- 147
148 -- 162 || 163 -- 176
  Saba' 10 -- 23 || 24 -- 45 || 46 -- Faadhir 14
Faadhir 15 -- 40 || 41 -- Yaasiin 21
Yaasiin 27 -- 58 || 59 -- As-Saaffaad 21
As_Saaffaad 22 -- 82 || 83 -- 144 || 145 -- Saad 20
Al_Maa'idah

Aayadaha 1 -- 11 || 12 -- 26 || 27 -- 40
41 -- 50 || 51 -- 66 || 67 -- 81 || 82 -- 96
97 -- 108 || 109 -- Al-Ancaam 12

  Saad 21 -- 51 || 52 -- Az-Zumar 7
Az_Zumar 8 -- 31 || 32 -- 52 || 53 -- 75
Gaafir 1 -- 20 || 21 -- 40 || 41 -- 65 || 66 -- 85
Al_Ancaam Aayadaha 13 -- 35 || 36 -- 58 || 59 -- 73
74 -- 94 || 95 -- 110 || 111 -- 126||
127 -- 140 ||141 -- 150 || 151 -- 165
  Fussilaat 1 -- 24 || 25 -- 46 || 47 -- Ash-Shuuraa 12
As_Shuuraa 13 -- 26 || 27 -- 50 || 51 -- Az-Zukhrif 23
Az_Zukhrif 24 -- 56|| 57 -- 89
Al_Acraaf

Aayadaha 1 -- 11 || 12 -- 26 || 27 -- 40
41 -- 50 || 51 -- 66 || 67 -- 81 || 82 -- 96
97 -- 108 || 109 -- 134 || 135 -- 206

  --44 -- 45 -- Ad-Dukhaan ||| Al-Jaathiyah
-46 - 47-- Al-Axqaaf ||| Muxammad
--48 -- 49 -- Al-Fatx ||| Al-Xujuraat
Al_Anfaal 1 -- 21 || 22 -- 40 || 41 -- 60 || 61 -- 75   --50 -- 51 -- Qaaf ||| Ad-Daariyaat
Al_Taubah Aayadaha 1 -- 18 || 19 -- 33 || 34 -- 45
46 -- 59 || 60 -- 74 || 75 -- 92 || 93 -- 110
111 -- 121 || 122 -- Yuunus 19
  -52 - 53-- Adh-Dhuur ||| An-Najm
--54 -- 55 -- Al-Qamar ||| Ar-Raxmaan
--56 -- 57-- Al-Waaqicah ||| Al-Xadiid
Yuunus Aayadaha 20 -- 25 || 26 -- 52 || 53 -- 70
71 -- 89 || 90 -- 109
  --58 -- 59 -- Al-Mujaadalah ||| Al-Xashr
--60 -- 62 -- Al-Mumtaxinah ||| Al-Jumucah
Huud Aayadaha 1 -- 23 || 24 -- 40 || 41 -- 60
61 -- 83 || 84 -- 107 || 108 -- Yuusuf 6
  --63 -- 64 -- Al-Munaafiquun ||| At-Taghaabun
--65 -- 66 -- Adh-Dhalaaq ||| At-Taxriim
Yuusuf Aayadaha 7 -- 29 || 30 -- 52 || 53 -- 76
77 -- 100 || 101 -- Ar-Racad 4
  --67 -- 68 -- Al-Mulk ||| Al-Qalam
Al_Xaaqah Al-Xaaqqah 19 -- Al-Macaarij 18
Ar_Racad 5 -- 18 || 19 -- 34 || 35 -- Ibraahiim 9   Al_Macaarij Al-Macaarij 19 -- Nuux 28
Ibraahiim Aayadaha 10 -- 27 || 28 -- 52   AL-Jinn Al-Jinn 1 -- Al-Muzammil 19
Al_Xijr Aayadaha 1 -- 48 || 49 -- 99   Al_Muzamil Al-Muzammil 20 -- Al-Mudhahir 56
Al_Naxl Aayadaha 1 -- 29 || 30 -- 50 || 51 -- 74
75 -- 89 || 90 -- 110 || 111 -- 128
  Al_Qiyaamah Al-Qiyaamah 1 -- Al-Insaan 18
--76 --77 -- Al-Insaan 19 -- Al-Mursalaat 50
Al_Israa' Aayadaha 1 -- 22 || 23 -- 48 || 49 -- 69
70 -- 93 || 94 -- 111
  --78 -- 79 -- An-Naba' -- An-Naazicaat 46
-- 80 -- 81 -- Cabasa ----At-Takwiir
Al_Kahf Aayadaha 1 -- 16 || 17 -- 31 || 32 -- 50
51 -- 74 || 75 -- 98 || 99 -- Maryam 21
  -- 82 -- 83 -- Al-Infidhaar / Al-Mudhaffifiin
-- 84 -- 86 -- Al-Inshiqaaq -- Adh-Dhaariq
Maryam Aayadaha 22 -- 58 || 59 -- 98   -- 87 -- 89 -- Al-Aclaa -- Al-Fajar
Dhaahaa 1 -- 54 || 55 -- 82 || 83 -- 110 || 111 -- 135   -- 90 -- 93 -- Al-Balad -- Ad- Duxaa
Al_Anbiyaa 1 -- 28 || 29 -- 50 || 51 -- 82 || 83 -- 112   -- 94 -- 98 -- Ash-Sharx -- Al-Bayyinah
Al_Xajj 1 -- 18 || 19 -- 37 || 38 -- 59 || 60 -- 78   -- 99 -- 104 -- Az-Zalzalah -- Al-Humazah
Al_Mu'minuun Aayadaha 1 -- 35 || 36 -- 74 || 75 -- 118   - 105 -- 110 -- Al-fiil -- An-Nasr
An_Nuur 1 -- 20 || 21 -- 34 || 35 -- 52 || 53 -- 64   - 111 -- 114 -- AAl-Masad -- An-Naas
 
                                                                                                                   webmaster@snnnews.net
|Home||About Us ||Contact Us ||Conditions of Use| |Privacy Notice| 2005, Somali News Network Inc.